Política de Privacidade

As presentes estipulacións regulan a contratación de produtos e servizos ofertados e a publicidade dirixida aos seus clientes/usuarios por parte de penart.es, que opera a través de Internet desde a súa páxina web (www.penart.es) e ofrece aos seus clientes os traballos de Rubén Álvarez Diéguez, orixinais ou reproducións: láminas de impresión Gicleé – Fine Art. As presentes Condicións Xerais regulan así mesmo os dereitos e obrigacións das partes derivados das operacións de compravenda concertadas entre os mesmos. As cláusulas que a continuación se relacionan configuran o contrato marco que todos os usuarios que accedan á páxina www.penart.es están obrigados a coñecer e a aceptar. Para os efectos unicamente das presentes condicións xerais, a expresión “usuario” comprende calquera internauta que acceda á páxina web www.penart.es, xa sexa directamente, xa sexa desde calquera outro cerco da internet. Estas Condicións Xerais vinculan a ambas as partes e forman parte íntegra e inseparable do contrato de compravenda cuxa eficacia opera no momento da subscrición do pedido a instancia do cliente, a través dos mecanismos de contratación que posteriormente se especificarán, todo iso de conformidade co previsto no art. 1.255 do Código Civil que recolle o principio da autonomía da vontade e pactos entre as partes contratantes. Para todos os efectos entenderase que o usuario acepta as condicións e regras de uso aquí relacionadas se pulsa o botón “Aceptar” que figura ao pé do presente documento. Para garantir na súa integridade os dereitos dos consumidores e usuarios de www.penart.es, as presentes Condicións Xerais establécense de conformidade ao previsto na lei española, e en particular na Lei 7/98 do 13 de abril de Condicións Xerais da Contratación, Lei 7/96 do 15 de xaneiro de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, Código Civil, Directiva 2000/31 CE do Parlamento Europeo e do Consello do 8 de xuño, Lei 34/2002 do 11 de xullo de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, Lei 3/2014, do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro (en diante, LGDCU) e demais leis aplicables e a súa normativa de desenvolvemento. O usuario da páxina web de www.penart.es, terá dereito ao acceso libre e gratuíto á información pública recollida na mesma. Resérvase o dereito para restrinxir o acceso a información, promocións e ofertas especiais aos seus clientes rexistrados. Calquera usuario que acceda á páxina web de Rubén Álvarez Diéguez, ten dereito a rexistrarse como cliente, podendo por tanto acollerse ás ofertas especiais destinadas ao colectivo de clientes rexistrados se cumpre coas concretas condicións da oferta que para cada produto especifíquense. A información pública contida na páxina web www.penart.es, como ás imaxes das obras de Rubén Álvarez Diéguez, así como ás marcas, produtos, logotipos,… atópanse protexidas polas disposicións legais sobre propiedade intelectual e industrial, polo que non se autoriza a copia, transmisión, cesión, alleamento ou utilización polo cliente/usuario alleas á finalidade publicitaria da súa publicación virtual que non conten co consentimento expreso de Rubén Álvarez, do fabricante do produto ou do titular de marcas e logotipos, nos termos previstos no apartado XI sobre Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual. O cliente/usuario con carácter previo á formalización da compra de calquera dos produtos ofertados por www.penart.es, deberá rexistrar os seus datos e circunstancias persoais necesarios para a formalización do contrato de compravenda (nome e apelidos ou razón social, DNI/NIF, domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono/fax). O usuario só poderá contratar e realizar pedidos se é maior de idade. En caso contrario, a responsabilidade por realizar pedidos por menores de idade correrá a cargo dos pais ou os titores legais do menor. Para poder realizar pedidos na páxina Web, cada cliente proporcionará, de forma voluntaria e baixo a súa responsabilidade os seus datos de carácter persoal. Todos os datos de carácter persoal proporcionados polos clientes de forma fraudulenta ou falsa poderán ser considerados como delito de falsidade de documentos mercantís. Rubén Álvarez Diéguez, se reserva en cada momento e unilateralmente o dereito á modificación do prezo dos produtos e servizos ofertados a través da súa páxina web. Para garantir ao cliente a certeza e seguridade do prezo dos seus produtos, este será o vixente na publicidade coincidente co momento de formalizar o pedido. No proceso de compra electrónica seguiranse os seguintes pasos segundo o menú de opcións consignado na páxina web. Información sobre o produto ofertado ao cliente:
Inclúe as características técnicas, descrición, certificado de autenticidade (nos produtos que así o requiran), fotografía orientativa (no seu caso). Información sobre o prezo do produto: Información do prezo final ou prezo venda ao público do produto para adquirir, contendo no mesmo pedido o custo final para o cliente e incluíndo IVE/IVE, gastos de envío e seguro de mercadorías e manipulación derivado do transporte. O custo final, por tanto, será comunicado ao cliente no proceso de compra electrónica antes de que este formalice a súa aceptación elixindo a opción “aceptación do pedido” do menú de opcións. O custo dos gastos de envío pode consultarse na web. Aceptación do pedido: No momento de formalización do pedido, unha vez utilizada a opción do menú de aceptación do pedido enténdese prestado o consentimento do cliente para a validez e eficacia do contrato de compravenda que obriga ás partes. Factura: Rubén Álvarez Diéguez, emitirá factura electrónica que remitirá ao correo electrónico do cliente designado por este. No caso de que desexe recibir a factura en papel, por favor, comuníqueo a rubén@penart.es O usuario non poderá modificar posteriormente á facturación as facturas de vendas en cumprimento da normativa vixente. (Real Decreto 1496/2003 sobre normas de Facturación, modificado por Real Decreto 87/2005). A factura emitirase a nome da persoa física ou empresa que realiza o pedido, polo que o cliente debe asegurarse de realizar o pedido ao nome correcto. Non serán posibles cambios posteriores. Por motivos de protección de datos persoais, unicamente emitiranse duplicados de factura á persoa titular do contrato. Non se emitirán duplicados a terceiros. Non se enviará duplicados de factura por fax ou por correo electrónico senón unicamente á dirección designada polo titular do contrato. Unha vez transcorrido o prazo de garantía, non poderán emitirse máis duplicados de facturas. Prazo de entrega do produto adquirido: Establécese un prazo máximo aproximado de dez días, para os pedidos con destino nacional, para a entrega efectiva do produto para contar desde o momento no cal se fixou a data de entrega do mesmo ao formalizar o pedido nos pedidos de pago contra reembolso. Para os pedidos por pago adiantado sen constancia de pago dentro do período de entrega do produto fixado ao formalizar o pedido, o prazo de dez días comezará a contar desde que se teña coñecemento da realización de tal pago. Para os pedidos con entrega internacional, deberán consultar os tempos de entrega aproximados, así como as tarifas, que aparecen para cada destino na páxina web. O prazo de entrega da mercadoría dependerá de onde se atope a localidade. Para o suposto de atraso na entrega sobre o prazo aproximado de recepción do produto fixado ao formalizar o pedido, e a condición de que este atraso sexa imputable, o cliente, previa reclamación escrita (carta, fax ou e-mail), poderá desistir unilateralmente do pedido, restituíndoselle as cantidades abonadas en caso de prepago, en atención ao que dispón a LGDCU. O pedido será entregado no domicilio designado no momento da contratación polo cliente. A modificación posterior do lugar de entrega solicitado polo cliente será unicamente posible antes de que o pedido salga dos nosos almacéns e xerará gastos adicionais sobre o prezo de venda que serán á conta do comprador. A modificación da dirección de entrega unha vez entregado o pedido ao transportista non será posible salvo que o cliente corra cos gastos e así se acorde expresamente entre as partes. A mercadoría entregarase ao cliente (ou a un terceiro por el designado) a través dunha empresa de transportes, xunto con albará no que se consignarán os datos que permitan identificar o cliente (ou ao terceiro por el designado), o pedido e o número de vultos que compoñen o envío. A mercadoría atópase en todo momento cuberta por seguro contra riscos de transporte, extravío e manipulación durante o transporte. Asegúrache de que o vulto recibido está exteriormente en bo estado. En caso contrario, anota este feito no albará do transportista, rexeita o envío e notifícao por escrito nas seguintes 24 horas. En casos de deterioración do produto ou falta de conformidade debido ao transporte (os cales non sexan manifestos no momento da entrega ou non sexan visibles exteriormente), deberás notificalo a www.penart.es, no transcurso dos sete días naturais posteriores á recepción vía e-mail. A mercadoría que non puidese ser entregada nun prazo de 10 días laborables desde a saída da mesma, por causa non imputable ao vendedor será devolta ao mesmo, restituíndose as cantidades pagas polo produto en caso de pedidos na modalidade de prepago excepto os gastos de reexpedición (devolución). Entrega de produtos grandes:
Produtos de gran tamaño ou peso deberá poñerse o cliente en contacto con www.penart.es -Garantía dos produtos A garantía dos produtos vendidos por www.penart.es, préstase e establece en virtude da normativa contida na lexislación vixente, en particular, na mencionada LGDCU, marco legal que ten por obxecto facilitar ao consumidor distintas opcións para esixir o saneamento cando o ben adquirido non sexa conforme co contrato, dándolle a opción de esixir a reparación ou a substitución do ben, salvo que unha destas resulte imposible ou desproporcionada. Cando a reparación ou substitución non fosen posibles ou resulten desproporcionadas, o consumidor poderá esixir a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato. En caso de falta de conformidade do produto, recoñécese un prazo de dous anos a partir do momento da entrega para que o comprador poida facer efectivos os seus dereitos, agora ben, só nos 6 meses seguintes á entrega presumirase que a falta de conformidade xa existía no momento da entrega, correspondendo ao comprador probar, nos restantes 18 meses (isto é, desde o sétimo ata finalizar os dous anos) que o ben era non conforme, todo iso de acordo coa LGDCU. En virtude da LGDCU, o vendedor está obrigado a entregar ao consumidor un ben que sexa conforme co contrato de compravenda nos termos que o mesmo establece, en virtude do cal: “O vendedor está obrigado a entregar ao consumidor e usuario produtos que sexan conformes co contrato, respondendo fronte a el de calquera falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto.” A garantía diríxese unicamente ao titular (parte contractual) que figure na factura e só o titular poderá esixir a mesma. -Dereitos de www.penart.es Conservar, modificar ou suspender a súa web sen aviso previo/previo aviso. Modificar o prezo das ofertas. Rexeitar pedidos por falta de existencias ou falta de pagamento do cliente. Rexeitar o acceso ás ferramentas informáticas a clientes en caso de incumprimento destas condicións. Percibir o importe das compras do cliente aceptada a transacción. Reservarse o dominio e conservar a plena propiedade do artigo ata o íntegro pago por parte do cliente. Reservarse o dereito de efectuar sorteos de bens ou servizos na súa páxina web. Proceder a corrixir ou emendar erros humanos ou informáticos. A información recibida a través da páxina web será tratada coa máxima confidencialidade. Observarase en todo momento as disposicións vixentes sobre protección de datos, en particular, a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e adoptará as medidas necesarias para, en relación aos devanditos datos, evitar a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de secreto sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes. Así mesmo, comprométese a non utilizar os datos persoais dos usuarios da páxina para fins distintos alleos ao obxecto da contratación dos servizos que presta. De acordo coa lexislación vixente, www.penart.es, solicita datos de natureza persoal dos seus clientes e inclúeos nun ficheiro de que é titular e cuxo tratamento está exclusivamente destinado á finalidade de xestionar os pedidos solicitados á Compañía e responder as consultas que os usuarios poidan formular. O usuario deberá proporcionar os datos e circunstancias persoais necesarios para darse de alta como cliente da Compañía e formalización de contratos de compravenda (nome e apelidos ou razón social, DNI/NIF, domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono/fax). O rexistro destes datos é obrigatorio; a falta de enchemento dos mesmos por parte do usuario ou a subministración de datos incorrectos imposibilitará que se poida xestionar correctamente os pedidos efectuados. O usuario pode omitir ou deixar de comunicar calquera dato ou circunstancia persoal que non sexa absolutamente necesario para o alta como cliente ou formalización da compra. Igualmente, o cliente consente expresamente que www.penart.es, comunique devanditos datos a empresas ou bancos para a xestión do transporte e da cobranza do pedido. www.penart.es, poderá así mesmo levar a cabo outras comunicacións de datos previstas na lei. Os datos solicitados, poderán ser tratados e almacenados en España. Do mesmo xeito, poderá levar a cabo transferencias internacionais de datos a países non membros da U.E., para o que o cliente presta expresamente o seu consentimento, todo iso de acordo co previsto na lei. www.penart.es, comprométese a respectar e facilitar aos interesados o exercicio dos dereitos recoñecidos pola lei e, en particular, os dereitos de acceso aos datos, rectificación, cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente.